Table

# Team Points
10. Wetherby 0
11. Walton Park 0
12. Saxton 0
13. Ledsham 0
14. Kirk Deighton 0
15. Great Preston 0
16. Bolton Percy 0